PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymas

1. Pardavėjas valdo ir tvarko Pirkėjo asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės

apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatomis, 

Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-

pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais. Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims

Pardavėjas perduoda išimtinai prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Šiame punkte nurodytais tikslais Pardavėjas valdo ir

tvarko tokius Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą,

banko sąskaitos, iš kurios gautas pavedimas už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, numerį, taip pat duomenis apie

prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istoriją.

2. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo,

Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-

pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais, taip pat būtų perduodami tretiesiems asmenims

prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais

tikslais, negali užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje ir įsigyti prekių.

3. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, yra informuotas, kad turi teisę susipažinti su savo

duomenimis, kurie tvarkomi Pardavėjo, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,

reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens

duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Pirkėjas (duomenų subjektas), pateikęs

savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę neatlygintinai susipažinti pas Pardavėją esančiais jo asmens duomenimis

ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Tokius

duomenis Pardavėjas teikia Pirkėjui, gavęs jo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo

dienos. Šiuo atveju Pardavėjas raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą

priežastis. 

4. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo

asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, šių duomenų

pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su elektroninės

parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek asmens duomenų,

kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti

jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą, jeigu tokius asmens duomenis Pirkėjas pateikia.

Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, informuodamas apie tai

Pardavėją elektroniniu paštu.

5. Pirkėjo asmens duomenys pradedami tvarkyti, kai tik Pirkėjas sutinka su šių duomenų tvarkymo pateikimu, ir tvarkomi

ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Duomenys,

pateikti įsigyjant prekes ir (arba) reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus

nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau

kaip 10 metų, visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis)

saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Suėjus šiame punkte nurodytiems terminams, Pirkėjo asmens duomenys kartu

su Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra naikinami apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus