PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR GARANTIJA

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217

patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258

patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių

pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 10.6. punkte numatyta tvarka.

10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta,

nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.).

Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos

įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).

10.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio

paslaugomis. Prekes norint gražinti, kreiptis www.rubaidarbui.lt nurodytais kontaktais. Tuo atveju, kai prekė grąžinama

remiantis 10.10. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

10.5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas

pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui

už prekes sumokėtus pinigus.

10.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje.

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę,pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir

pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 10.14. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamaskasos aparato kvitas arba

pirkimo–pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM

sąskaitafaktūra,sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kt.) (toliau

– prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

10.7. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti šių taisyklių

10.14. punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

10.8. Kilus nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą,

privalo ne vėliau kaip per 10dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti

pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tais atvejais, kai pardavėjas turi prekės kokybę įrodančius dokumentus,

jų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo atsakymo pirkėjui.

10.9. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar

saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

10.10. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per

keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška

preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę terminą grąžinti prekę pardavėjui ir

atgauti už ją sumokėtus pinigus.

10.11. Prekės, nurodytos šių taisyklių 10.10. punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje

pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo

pageidavimą. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimo–pardavimo dokumentas.

10.12. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 10.10. punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji

nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint

apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu.

10.13. Matuojamos prekės, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir pan., gali

būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

10.14. Jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai

nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

10.14.1. kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai

trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės;

10.14.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

10.14.3. kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas

jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

10.14.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis

sutarties pažeidimas.

10.15. Jeigu dėl paslėpto trūkumo, buvusio pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu, nupirktas daiktas žūva, tai

pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą. Jeigu daiktas žuvo dėl nenugalimos jėgos arba dėl pirkėjo kaltės,

tai pirkėjui atlyginamas tik daikto vertės jo žuvimo momentu ir daikto kainos skirtumas.

10.16. Jeigu dėl paslėpto trūkumo daiktas žuvo, o pardavėjas apie tą trūkumą žinojo arba turėjo žinoti, tai jis privalo

ne tik grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą, bet ir atlyginti nuostolius.

10.17. Sutarties sąlygos, panaikinančios ar apribojančios pardavėjo atsakomybę už daiktų trūkumus, negalioja,

išskyrus atvejus, kai jis pirkėjui atskleidė daikto trūkumus, kurie pardavėjui buvo ar turėjo būti žinomi.

10.18. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos

prekių grąžinimo tvarkos.

10.19. Nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės

trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui

dienos, jeigu kiti teisės aktai ar pirkimo–pardavimo sutartis nenustato ilgesnio termino;

10.20. Nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu

trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio

gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per

pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio

gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per

garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs.